رحیم غزی | سیویلیکا

رحیم غزی

دانشجوی ارشد ژنتیک و بهنژادی گیاهی

معرفی

علاقه مند به حوزه بیوتکنولوژی

استان
خوزستان
شهر
اهواز

مقالات رحیم غزی در کنفرانس های داخلی

ویرایش ژنوم به کمک CRISPR/Cas عصر جدیدی در اصلاح دقیق و هدفمند گیاهان
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
CRISPR/Cas mediated genome editing in medicinal plants
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
پاسخ گیاه نیشکر به تنش غرقابی در مراحل اولیه رشد
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
تغییرات مورفوفیزیولوژیک گیاه نیشکر در پاسخ به تنش غرقابی در مراحل اولیه رشد
سال 1400
ارائه شده در هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Bioinformatic tools for microRNA dissection and identify thier target genes in sugarcane
سال 1400
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران

مقالات رحیم غزی در ژورنال های داخلی

ارزیابی سه واریته تجاری نیشکر از نظر تحمل به تنش غرقابی در مراحل اولیه رشد در شرایط گلخانه
سال 1401
ارائه شده در پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی