آقای دکتر مهرداد استیری

دانشکده مدیریت کسب وکار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (250506)

4
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers