آقای پروفسور Abolfazl Shahabadi

Prof. Abolfazl Shahabadi

استاد دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (251855)

59
186
3
3
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی (نشر نور علم) - 1397 - Persian
  • کتاب روش تحقیق (نشر نور علم) - 1394 - Persian
  • کتاب تجارت بین الملل (دانشگاه حضرت معصومه) - 1392 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • مشاور معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی (1380-1385)
  • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه الزهرا (1397-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه بوعلی سینا (1385-1397)