آقای دکتر Akbar Asgharzadeh

Dr. Akbar Asgharzadeh

دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (251901)

3
8
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Teaching Experience

Education