خانم دکتر Firoozeh Pourzarnegar

Dr. Firoozeh Pourzarnegar

دکتری علوم و مهندسی باغبانی

Researcher ID: (252157)

14
4
4

ISI Papers

  •   Firoozeh Pourzarnegar, Davood Hashemabadi, Behzad Kaviani. "Cerium nitrate and salicylic acid on vase life, lipid peroxidation, and antioxidant enzymes activity in cut lisianthus flowers", Ornamental Horticulture, (2020), Vol 26, N 4: 658-669.
  •  Firoozeh Pourzarnegar. "Identifying obstacles and limitations of green space development in the cities of Guilan province", 6th International Conference on Researches in Science & Engineering & 3rd International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia, (2022), Bangkok, Thailand.
  •  Firoozeh, Pourzarnegar. "Investigating barriers to tourism development in villages in the central part of Rasht City", 2nd International Conference on Advanced Researches in Management & Humanities, (2022), Munich, Germany
  •  Firoozeh, Pourzarnegar. "The effect of urban green spaces on the degree to which citizens belong to their place of residence in Iran", International Conference on Recent Advances in ENGINEERING, INNOVATION & TECHNOLOGY, (2022), Brussel, Belgium

Conference Papers

Journal Papers

  • تاثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیت های ورزشی؛ مورد مطالعه: استان گیلان منتشر شده در فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار (1401)
  • پورزرنگار، فیروزه؛ کاویانی، بهزاد؛ کریمی، فریبرز؛ هاشم آبادی، داود؛ صفری مطلق، محمدرضا، انصاری، محمدحسین. "تاثیر محلول پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت فرنگی". مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) (1400)
  • پورزرنگار، فیروزه؛ هاشم آبادی، داود. "تاثیر نیترات سریم و اسید سالیسیلیک بر عمر گلجایی و سیستم آنتی اکسیدانی گل های شاخه بریده لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum cv. Pink Picotee)". مجله گیاهان زینتی (JOP)، دوره 10، شماره 2، صص 80-69. (1399)
  • پورزرنگار، فیروزه؛ هاشم آبادی، داود؛ اسدی بیگ زاده محله، زهرا. "تاثیر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زینتی – دارویی پریوش (Catharanthus roseus) تحت دوره های مختلف آبیاری". مجله گیاهان زینتی (JOP)، دوره 9، شماره 3، صص 178-165. (1398)