آقای دکتر Abdolrahim Taheri

Dr. Abdolrahim Taheri

استادیار دانشگاه صنعت نفت

Researcher ID: (253933)

28
9
4
3
3

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • استادیار (1393-1401)
  • استادیار (1393-1397)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر پروژه در شرکت نفت (1384-1393)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی دانشکده نفت آبادان (1398-1401)
  • سابقه کار دانشگاهی در رییس مرکر نواوری و کارافرینی (1401-1401)