آقای مهندس Milad mahmoudi rezaiyeh

Engineer Milad mahmoudi rezaiyeh

کارشناس برنامه ریزی ،معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه

Researcher ID: (254555)

16
2

Conference Papers

Education

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 1391-1394
  • کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات 1387-1391