آقای مهندس قاسم کشاورزی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

Researcher ID: (254618)

3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا (1398-تاکنون)