آقای دکتر kianosh Zakerhaghighi

Dr. kianosh Zakerhaghighi

دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (257228)

51
54
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs