خانم Shiva Farzalivand

Shiva Farzalivand

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

Researcher ID: (257312)

3
1
2
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • آموزگار رسمی وزارت آموزش و پرورش (1395-تاکنون)