آقای دکتر Asghar Eftekhari

Dr. Asghar Eftekhari

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259476)

1
63
42
2
7
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Books

 • کتاب مقاومت در اسلام: نظريه و الگو (تهران: موسسه مطالعات انديشه سازان نور) - 1399 - Persian
 • کتاب مصلحت و سياست: رويكردي اسلامي (تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1399 - Persian
 • کتاب ابعاد نظري و عملياتي مديريت سياست داخلي (سيستان و بلوچستان: دانشگاه سيستان و بلوچستان با همكاري مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور) - 1396 - Persian
 • کتاب امنيت اجتماعي شده در سيره نبوي صلي الله عليه و آله (تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ وزارت علوم و تحقيقات فرهنگي ؛ مركز مطالعات راهبردي وزا) - 1395 - Persian
 • کتاب مديريت سياست داخلي در نظر و عمل (تهران:مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور) - 1395 - Persian
 • کتاب دانشنامه قدرت نرم (ويراستار ارشد) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1393 - Persian
 • کتاب امنيت اجتماعي شده: رويكردي اسلامي (تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) - 1392 - Persian
 • کتاب تهديد نرم: رويكردي اسلامي (تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري) - 1392 - Persian
 • کتاب بيداري اسلامي د ر نظر و عمل (ويراستار علمي) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1392 - Persian
 • کتاب 44 نكته كاربردي براي تحقيق و تاليف مقالات پژوهشي (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1392 - Persian
 • کتاب مفهوم شناسي سياسي در انديشه امام خميني رحمه الله عليه(به اهتمام) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1392 - Persian
 • کتاب امنيت (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1391 - Persian
 • کتاب الگوي جنگ رواني غرب عليه جمهوري اسلامي ايران؛‌رويكردي فرهنگي (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) - 1391 - Persian
 • کتاب بيداري اسلامي و تحولات منطقه اي (ويراستار علمي) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1391 - Persian
 • کتاب بيداري اسلامي: ملاحظات ايراني و غربي(ويراستار علمي) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1391 - Persian
 • گزارش الگوهاي فرهنگي جنگ نرم (تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي) - 1391 - Persian
 • کتاب مباني و مسائل امنيت اجتماعي : رويكردي ايراني(ويراستار علمي) (تهران: پژوهشگا علوم انساني و مطالعات فرهنگي) - 1391 - Persian
 • کتاب برآورد تهديد: رويكردي نظام واره (تهران: دانشگاه عالي دفاع ملي) - 1390 - Persian
 • کتاب مصلحت (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1390 - Persian
 • کتاب قدرت نرم و نبردنامتقارن (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1389 - Persian
 • کتاب بازخواني مكتب تفسيري در علوم اجتماعي (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1388 - Persian
 • کتاب بازخواني مكتب انتقادي در علوم اجتماعي (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1388 - Persian
 • کتاب رسانه، جنگ و ترور(ترجمه از انگليسي) (تهران:دفتر مطالعات بين المللي مبارزه با تروريسم) - 1388 - Persian
 • کتاب جنگ نرم؛ مطالعات موردي در عمليات رواني(به اهتمام) (تهران: معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد نيروهاي مسلح) - 1388 - Persian
 • کتاب ارزش و دانش؛ مقدمه اي بر دانشگاه اسلامي(تاليف و ويراستار ارشد) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1387 - Persian
 • کتاب كالبدشكافي تهديد (تهران: دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام) - 1385 - Persian
 • کتاب مصلحت و شريعت (ترجمه از عربي) (تهران: گام نو) - 1384 - Persian
 • کتاب اقليت گرايي ديني : طراحي چارچوبي تحليلي (تهران: تمدن اسلامي) - 1383 - Persian
 • کتاب روش و نظريه در امنيت پژوهي (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) - 1383 - Persian
 • کتاب وفاق ملي؛ جامعه شناسي سياسي وحدت در انديشه امام خميني (ره) (تهران: عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) - 1382 - Persian
 • کتاب درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت هاي سياسي (تهران: مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري) - 1381 - Persian
 • کتاب جامعه شناسي سياسي اسرائيل (تهران: مركز بررسي هاي استراتژيك خاورميانه) - 1381 - Persian
 • کتاب مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي(گزينش و ترجمه) (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) - 1381 - Persian
 • کتاب شكوفايي علم د رجهان اسلام(ترجمه از انگليسي) (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام) - 1381 - Persian
 • کتاب اقتدار ملي ؛ جامعه شناسي سياسي قدرت در انديشه امام خميني (ره) (تهران: عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) - 1380 - Persian
 • کتاب جهاني شدن (ترجمه از انگليسي) (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) - 1380 - Persian
 • کتاب ناامني جهاني (ترجمه از انگليسي) (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) - 1380 - Persian
 • کتاب امنيت جهاني(ترجمه ز انگليسي) (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) - 1380 - Persian
 • کتاب انتظام ملي؛ جامعه شناسي سياسي نظم در انديشه امام خميني (ره) (تهران: عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) - 1379 - Persian
 • کتاب دورويه منفعت ملي (ترجمه از انگليسي9 (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) - 1379 - Persian
 • کتاب مقالاتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي (به اهتمام) (تهران: دفتر سياسي سازمان عقيدتي و سياسي نيروي انتظامي) - 1379 - Persian
 • کتاب رويكرد ديني در تهاجم فرهنگي (تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ، و ارشاد اسلامي) - 1377 - Persian

Teaching Experience

 • استاد تمام Imam Sadiq University(1396-تاکنون )
 • استاد مدعو University of Tehran(1392-1392)
 • استاد مدعو دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام(1387-1390)
 • استاد مدعو دانشكده روابط بين الملل وزرات امور خارجه(1385-1386)
 • استاد مدعو Allameh Tabatabai University(1384-1384)
 • استاد مدعو جامعه المصطفي العالميه(1384-1385)
 • استاد مدعو موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله عليه(1383-1383)
 • استاد مدعو دانشگاه عالي دفاع ملي (1380-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • رئيس مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور (1392-1396)
 • معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي (غير انتفاعي) (1382-1386)
 • دبير كميسيون معاف اسلامي، علوم انساني و هنر وزرات علوم ، تحقيقات و فنآوري (1389-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام (1376-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام (1385-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئيس مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام (1383-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئيس دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • نظريه پرداز برجسته ملي به انتخاب جشنواره بين المللي فارابي (1397)
 • ثبت نظريه اسلامي«امنيت اجتماعي شده» به سال 1392 توسط كرسي هاي نظريه پردازي شوراي انقلاب فرهنگي كشور (1396)
 • اثر شايسته تقدير براي كتاب مصلحت و سياست: رويكردي اسلامي. در جشنواره بينن المللي فارابي (1390)