آقای دکتر Seyed Mahmoud Ghasempouri

Dr. Seyed Mahmoud Ghasempouri

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (26008)

39
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers