آقای پروفسور Abolghasem Yaghoobi

Prof. Abolghasem Yaghoobi

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (260443)

29
127
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers