آقای دکتر Ghader Vazife Damirchi

Dr. Ghader Vazife Damirchi

مدیر مسئول نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (26083)

53
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Teaching Experience

Education