آقای دکتر Bahman Sahneh

Dr. Bahman Sahneh

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264494)

4
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers