رضا سبزی | سیویلیکا

دکتر رضا سبزی

دکتری تخصصی روانشناسی عمومی

معرفی


مقالات رضا سبزی در کنفرانس های داخلی

بررسی میزان امادگی دانش اموزان دوره ی متوسطه برای بکارگیری آموزش الکترونیکی مطالعه موردی - شهرستان اسلام اباد غرب
سال 1389
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آباد غرب از دیدگاه کارشناسان متصدیان کامپیوتر ، معاونان و دبیران
سال 1388
ارائه شده در همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسش نامه 20 سوالی پنج عامل شخصیت IPIP کوچک
سال 1391
ارائه شده در نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
بررسی رابطه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی با پیشرفتتحصیلی دانش آموزان مدارس شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1394
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
سبزی، رضا. "بررسی رابطه ی رفتارهای پرخطر و خودآگاهی در بین نوجوانان شهرستان اسلام آبادغرب در سال 1393/1392" اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری، تهران
سال 1393
سبزی، رضا. مهدی زاده، حسین. اسلام پناه، مریم. "بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آباد غرب از دیدگاه کارشناسان متصدیان کامپیوتر ، معاونان و دبیران" سومین همایش ملی آموزش تهران 1390
سال 1390

مقالات رضا سبزی در ژورنال های داخلی

بررسی آمادگی دبیران دوره متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب در بکارگیری یادگیری الکترونیکی
سال 1391
ارائه شده در مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی
بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین بر تنهایی و ناامیدی کودکان با آسیب شنوایی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای مشاوره
اثربخشی «آموزش کارکردهای اجرایی» بر خود تنظیمی هیجانی واضطراب آزمون دانش آموزان دختر دارای اختلال در نوشتن
سال 1401
ارائه شده در مجله مدیریت ارتقای سلامت
سبزی، رضا. میهن دوست، زینب. نادمی، آرش. پرندین، شیما. "بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر توانایی خودتنظیمی هیجانی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دارای ناتوانی یادگیری ریاضی" مجله مطالعات ناتوانی سال 1402
سال 1402

تحصیلات رضا سبزی

دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
1395
کارشناسی آسیب شناس گفتار و زبان
1379