خانم دکتر Saeideh Yari

Dr. Saeideh Yari

دانشجوی دوره‌ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

Researcher ID: (265123)

5
4
3
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

ISI Papers

Journal Papers

Workshops

  • دوره قراردادهای تجاری بین المللی (پیشرفته) - پژوهشکده حقوق (1402)
  • كارگاه حقوق بيمه - دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري (1402)
  • دوره قراردادنویسی - مؤسسه آموزش عالی آزاد (1398)