حسن قنبری | سیویلیکا

دکتر حسن قنبری

دانشیارگروه فلسفه دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حسن قنبری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه کاوش های عقلی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی حسن قنبری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات حسن قنبری در کنفرانس های داخلی

مبانی و ادله جاودانگی نفس در اندیشه ملاصدرا
سال 1396
ارائه شده در همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

مقالات حسن قنبری در ژورنال های داخلی

تحلیل و بررسی مبانی و ادله ابن سینا در خصوص فناناپذیری نفوس
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)
معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسایی
سال 1396
ارائه شده در دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)
مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه ملاصدرا
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه نقد و نظر
اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی
بازکاوی اجتماع امر و نهی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی
کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه فلسفه دین
بررسی و نقد رابطه الاهیات و فرهنگ از نگاه پل تیلیش
سال 1398
ارائه شده در مجله الهیات تطبیقی
ساحت معرفتشناختی عقل نزد ارسطو
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه آینه معرفت
بررسی معیارهای حقانیت ادیان
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های ادیانی
تکامل و نظم
سال 1381
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی
آیین کاتولیک و الهیات جدید
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی
علم حضوری و جایگاه آن در اندیشه دکارت
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی
تحلیل و بررسی رابطه ایمان و اراده، با تاکید بر آرای پلنتینگا و ویلیام جیمز
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه فلسفه دین
دین و دینداری در الاهیات شلایرماخر
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه اندیشه دینی
ارزیابی دلایل طرفداران حجیت معرفتشناختی تجربه ی دینی
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه دین و دنیای معاصر
بررسی و نقد نظریه سوین برن درباره معناداری گزاره های الهیاتی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه فلسفه دین