آقای دکتر Amir Taghavipour

Dr. Amir Taghavipour

استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Researcher ID: (266157)

3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران