آقای دکتر seyyed eskandar seidaiy

Dr. seyyed eskandar seidaiy

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266508)

23
58
1
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه شهرکرد (1375-1380)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه هنر اصفهان (1380-1381)