آقای دکتر seyed mohsen tabatabaei

Dr. seyed mohsen tabatabaei

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (267257)

18
14
16
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب بانکداری اجتماعی با نگاهی به اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی» (انتشارات ترمه) - 2017 - English
 • کتاب اقتصاد حمل و نقل شهری (کند و کاوی در آموزش و بهبود روش‌ها) (انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی) - 1400 - Persian
 • کتاب مدیریت سرمایه های انسانی(بارویکرد آموزش و توسعه) (انتشارات) - 1399 - Persian
 • کتاب مدیریت تحول در فرایند ادغام بانک ها و موسسات مالی (انتشارات ترمه) - 1398 - Persian
 • کتاب مدیریت آموزش و تحول سازمانی ( با تأکید بر سرمایه های خلاق شهرها) (انتشارات کوهسار) - 1398 - Persian
 • کتاب گفتمان سرمایه ایرانی (با رویکرد آموزش و توسعه) (انتشارات کوهسار) - 1397 - Persian
 • کتاب بانکداری و تأمین مالی شهری (با تأکید بر آموزش و توسعه) (انتشارات کوهسار) - 1397 - Persian
 • کتاب مدیریت استعداد در نظام بانکی (انتشارات کوهسار) - 1397 - Persian
 • کتاب حکمروایی خوب شهری (رهیافتی نوین به اقتصاد شهری) (انتشارات طحان) - 1396 - Persian
 • کتاب بانکداری اجتماعی با نگاهی به اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی (انتشارات مرکز نشر آکادمیک) - 1395 - Persian
 • کتاب دانشنامه «اقتصاد و مالیه شهری» (انتشارات ترمه) - 1395 - Persian
 • کتاب مدیریت آموزش سازمانی (با تأکید بر توسعه سرمایه شهری) (انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) - 1394 - Persian
 • کتاب واژه‌نامه «اقتصاد و مالیه شهری» (انتشارات کوهسار) - 1394 - Persian
 • کتاب مدیریت منابع انسانی در شهرداری‌ها (انتشارات کوهسار) - 1392 - Persian
 • کتاب آموزش مدل‌سازی رضایت مشتری با رویکرد کانو (انتشارات کوهسار) - 1392 - Persian
 • کتاب راهنمای مالیه شهری (Guide to Municipal Finance) (انتشارات سازمان مدیریت صنعتی) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر مسئول و دبیر کل فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری (تاکنون)