آقای دکتر Tavakkol Aghayari Hir

Dr. Tavakkol Aghayari Hir

دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (267362)

5
44

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers