آقای پروفسور mansour bayrami

Prof. mansour bayrami

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268182)

42
164
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers