سجاد احمدی زاد | سیویلیکا

پروفسور سجاد احمدی زاد

استاد دانشگاه

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سجاد احمدی زاد در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی (سردبیر)

مقالات سجاد احمدی زاد در کنفرانس های داخلی

تأثیر مصرف حاد مکمل پمپ بر توان بی هوازی و عوامل همودینامیک ورزشکاران
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
تاثیر فعالیت مقاومتی یک ست در مقابل سه ست بر تغییرات شاخصهای همورئولوژیکی غیرورزشکاران
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
تاثیر تمرینات مقاومتی بر متغیرهای انعقاد خون مردان جوان سالم غیرورزشکار
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
تأثیر شانزده هفته تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

مقالات سجاد احمدی زاد در ژورنال های داخلی

بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن- 1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E
سال 1392
ارائه شده در مجله پزشکی بالینی ابن سینا
تاثیر فعالیت هوازی در زمان های مختلف روز بر کورتیزول و برخی شاخص های پیش التهابی سرم مردان غیرورزشکار
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
بررسی تاثیر مصرف مکمل گلیسرولی پس از کاهش سریع وزن بر حجم پلاسما،درصد جذب آب و توان هوازی کشتی گیران
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری و یک دوره بی تمرینی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
ارتباط سطوح استراحتی ویسفاتین و تغییرات آن در پاسخ به فعالیت حاد استقامتی با آمادگی هوازی و ترکیب بدن در مردان سالم
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
بررسی پاسخ برخی از فاکتورهای مرتبط با بیش تمرینی طی دوره آماده سازی و رقابت در بازیکنان نخبه والیبال
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در مردان
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
کینتیک لاکتات پس از انقباض های درونگرا و برونگرای آیزوکینتیک در مردان
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درونگرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی هموریولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر دوره های آماده سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتیین واکنشگر C در بازیکنان حرفه ای فوتبال
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین ترکیبی بر فتویین A، پروتیین واکنشگرC و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی سلکتین و شاخص های گلبول های سفید در بیماران عروق کرونر
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل های مختلف فعالیت مقاومتی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی
تاثیر فعالیت مقاومتی و حجم آن بر غلظت پلاسمایی ویسفاتین و ارتباط آن بامقاومت به انسولین، اینترلوکین-6 و هورمون رشد در مردان جوان
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی
تغییرات عوامل هموداینامیک در پاسخ به انقباض های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک و دوره ریکاوری متعاقب آن ها
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پرستاری قلب و عروق
مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی
سال 1396
ارائه شده در مجله دانشکده پزشکی مشهد
اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو
سال 1395
ارائه شده در مجله دانشکده پزشکی مشهد
پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای
سال 1394
ارائه شده در مجله دانشکده پزشکی مشهد