آقای دکتر Mohammad Rasekh Mahand

Dr. Mohammad Rasekh Mahand

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269818)

35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers