آقای دکتر Soleiman Kheiri

Dr. Soleiman Kheiri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269838)

2
35
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers