آقای دکتر Mirnajaf Mousavi

Dr. Mirnajaf Mousavi

استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271570)

90
117
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers