آقای دکتر Hosein Ghamari

Dr. Hosein Ghamari

استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272658)

56
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers