رضا غلامیان | سیویلیکا

رضا غلامیان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رضا غلامیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی (دبیر علمی)
  • دومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی (دبیر علمی)