آقای دکتر mohammad abaszadeh

Dr. mohammad abaszadeh

استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (273236)

22
113
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers