آقای mojtaba eslami

mojtaba eslami

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (273965)

5
1
1
1

Books

  • کتاب پژوهشهایی انتقادی در فرهنگ و فلسفه (آذرفر) - 1400 - Persian

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول طرح درس روزانه دبیران عربی دوره اول متوسطه در بین مناطق 21 گانه شهرستانهای استان تهران.