آقای دکتر AliAkbar Aminbeidokhti

Dr. AliAkbar Aminbeidokhti

گروه مدیریت دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (274981)

101
93
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers