آقای دکتر Masoud Kasiri

Dr. Masoud Kasiri

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Researcher ID: (276241)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران