آقای دکتر Fariborz Sedighi Arfaee

Dr. Fariborz Sedighi Arfaee

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (277860)

42
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers