آقای دکتر Mahdi Zolfaghari

Dr. Mahdi Zolfaghari

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (278643)

7
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers