خانم دکتر Rafat Zare Bidaki

Dr. Rafat Zare Bidaki

استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (279440)

46
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers