آقای Yousef Ebadi

Yousef Ebadi

کارشناسی ارشد GIS.RS

Researcher ID: (280317)

2
3
2

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور Peymayesh Gostar Pakan - GIS Specialist (1400-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در طرح تحقیقاتی دوره جایگزین خدمت سربازی (1398-1400)