آقای دکتر Javad Ahadiyan

Dr. Javad Ahadiyan

دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (280597)

165
57
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers