آقای مهندس Ali Bidhendi

Engineer Ali Bidhendi

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (280666)

6
1
1

Conference Papers

Education