سید ابوالحسن نواب | سیویلیکا

سید ابوالحسن نواب

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید ابوالحسن نواب در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

 • پژوهشنامه مذاهب اسلامی (مدیر مسئول)
 • دانشگاه ادیان و مذاهب (عضو هیات علمی)
 • دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه (مدیر مسئول)
 • دوفصلنامه پژوهش های ادیانی (مدیر مسئول)
 • دوفصلنامه شیعه پژوهی (مدیر مسئول)
 • دوفصلنامه هفت آسمان (مدیر مسئول)
 • پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی (مدیر مسئول)
 • دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده (مدیر مسئول)
 • دوفصلنامه عرفان پژوهی (مدیر مسئول)
 • دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات (مدیر مسئول)
 • لمجله الدراسات فی الادیان والمذاهب (مدیر مسئول)
 • پژوهشنامه فلسفه (مدیر مسئول)
 • جستارهای اسلامی (مدیر مسئول)
 • مجله ایران شناسی (مدیر مسئول)