آقای Hamid Akbari

Hamid Akbari

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

Researcher ID: (284459)

7
14
3
1

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته (اندیشه عصر) - 1400 - Persian
  • کتاب سلامت، فرهنگ و دو سو توانی سازمانی (سی دا) - 1400 - Persian
  • کتاب ترجمه و هویت در قاره آمریکا: دستورنامه های نوین در نظریه ترجمه (نشر قطره) - 1393 - Persian

Education