آقای ِDaryoosh Borzuei

ِDaryoosh Borzuei

دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (285449)

1
4
3
4
1
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

جوایز و افتخارات

  • منتخب جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (1399)
  • دانشجوی برتر آموزشی و پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد (1399)
  • پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی (1399)
  • رتبه اول جشنواره خوارزمی اداره آموزش و پرورش منطقه 4 (1392)