آقای دکتر Javad Heravi

Dr. Javad Heravi

دانشیار گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288327)

13
45
8
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب چهل داستان از تاریخ سامانیان (امیرکبیر تهران) - 1390 - Persian
  • کتاب روزشمار تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا ظهور سامانیان (امیرکبیر تهران) - 1389 - Persian
  • کتاب روش تحقیق علمی در تاریخ (امیرکبیر تهران) - 1386 - Persian
  • کتاب پژوهشهایی پیرامون تاریخ سامانیان (پژوهش توس مشهد) - 1386 - Persian
  • کتاب امام علی ع و ایران (پژوهش توس مشهد) - 1382 - Persian
  • کتاب تاریخ سامانیان عصر طلایی ایران بعد از اسلام (امیرکبیر تهران) - 1380 - Persian
  • کتاب برگردان به خط سریلیک روسی(ایران در زمان سامانیان) (مرکز ایرانشناسی دوشنبه تاجیکستان) - 1377 - English
  • کتاب ایران در زمان سامانیان (نوند مشهد) - 1371 - Persian

Teaching Experience

Education