آقای دکتر Sadegh Salimi

Dr. Sadegh Salimi

دانشیار واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288979)

1
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers