آقای دکتر Madjid Eshaghi Gordji

Dr. Madjid Eshaghi Gordji

استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289785)

5
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers