آقای دکتر Jalal Sokhanvar

Dr. Jalal Sokhanvar

Professor, Department of English Language , Shahid Beheshti University , Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290358)

19
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers