Abbas Sheikholeslami

Abbas Sheikholeslami

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Researcher ID: (290536)

7
19
2
3
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • ریاست کانون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی و جنوبی

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب تعدد جرم (تهران ،نشر میزان) - 1398 - Persian
 • کتاب سیاست جنایی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی (تهران نشر میزان) - 1398 - Persian

Teaching Experience

 • دانشیار آزاد اسلامی مشهد(1380-1401)

Education

 • دکتری تخصصی علوم کیفری و جرمشناسی 1373-1379
 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1371-1373
 • کارشناسی حقوق 1366-1370

سوابق شغلی و تخصصی

 • وکیل دادگستری (1378-تاکنون)
 • مدیر حقوقی شهرداری مشهد (1381-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه ازاد اسلامی مشهد (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور حقوقی شهردار مشهد (1396-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در نایب رییس کانون وکلا (1390-1392)