آقای پروفسور Majid Abdous

Prof. Majid Abdous

استاد گروه مستقل شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير

فرد مهم علمی - Researcher ID: (291925)

31
18
1
230
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs