آقای دکتر Ahmad Fakherifard

Dr. Ahmad Fakherifard

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه آبیاری دانشکده ی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292017)

89
99
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers