خانم دکتر Sabereh Darbandi

Dr. Sabereh Darbandi

استادیار گرایش منابع آب دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292204)

42
24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers